戀戀台灣客家文學【前期文章索引】

2021.02.07

嘿!
尋著你le!

2021.01.10

異久異久
當遠當遠
tui liá山 to該山

恁仔細

2021.01.03

Lia yi像he ngài頭一擺參加新書發表會,試著當生趣。

好ke時節

2020.12.06

好 牽等若手行過千山萬水

發表會

2020.11.22

「你màng參加過hó?該央時你màng來……」

自由

2020.10.11

你擎等黃色遮仔
保持社交距離

Mò講

2020.08.30

麼个tu mò講

瀏海

2020.08.09

幾像愛情

2020.08.09


一杯涼茶lîm落去

2020.06.14

嘻!
Liá聲ngióng án像
翕!

2020.05.24

Ên tî
Yû日出
就yû日落

2020.05.17

Kì-teû會看著
定著會看著

作文

2020.05.10

 人生,你盡m̀盼得放忒麼个?

沙鼻

2020.05.03

著等日頭絲

冬蘊

2020.04.12

苦he mak-kai? 鹹甘 he冬日盡好ke醞釀!

換錢

2020.03.22

笑出銀角ke冷
梅出月光ke缺

小說:〈戀〉(10)(煞棚)

2020.03.15

面前he ngài熟識ke烏金烏金ke長頭那毛。

小說:〈戀〉(9)

2020.02.23

「放學有閒mò?」

小說:〈戀〉(8)

2020.02.16

Ngiâ頭那毛mò?

小說:〈戀〉(7)

2020.02.02

 「Mò可能!Mò可能!」

小說:〈戀〉(6)

2020.01.12

 「情人節快樂。」ngài對自家講。

小說:〈戀〉(5)

2020.01.05

陳風頭那毛án長,yu mò-oi thak起來,打球確實yi麻煩

小說:〈戀〉(4)

2019.12.15

高三學長解下手指項ke頭那毛,鼻咧一下,lâu kì收入褲袋仔。

小說:〈戀〉(3)

2019.12.08

 Kì挑事个!

小說:〈戀〉(2)

2019.12.01

Liá-pái ngài看清楚咧!He kì!Ngài思念念念ke kì!

小說:〈戀〉(1)

2019.11.24

 你相信一見鍾情mò?

2019.11.17

月光星光啊
請入來坐

味緒

2019.11.10

Yû人講 該he一首歌

時計果

2019.10.27

時間開出ke花

封嘴仔

2019.10.13

戴等! 全部pûn ngài戴起來!

趕後生

2019.09.29

噹噹噹噹
自由
he逐日第八節下課鐘聲
學生仔lâu日頭相賽
看麼人kha遽轉屋

小說:〈打扮〉(35)(煞棚)

2019.09.01

方心kì lâu ngài打扮到當好看,ngài看起來十分安詳。

小說:〈打扮〉(34)

2019.08.25

調整呼吸,kì拿好化妝海棉為ngài上粉底。

小說:〈打扮〉(33)

2019.08.18

阿爸過身,mò人得著解脫,me mò人得著原諒。

小說:〈打扮〉(32)

2019.08.11

 時間像停頓下來。
 He夢?Ya-he現實?
 Ngài分m̀清楚。

小說:〈打扮〉(31)

2019.08.04

 Ngài既經yi久yi久mò聽著liá聲。

小說:〈打扮〉(30)

2019.07.28

 回想ngài一生人,比當多人幸福le。

小說:〈打扮〉(29)

2019.07.21

 阿雲、阿珍,千萬oi平安啊!

小說:〈打扮〉(28)

2019.07.14

 Ngài hàn ti發夢?Ya-he醒le?

小說:〈打扮〉(27)

2019.07.07

M̀單睡忒,還發夢。

小說:〈打扮〉(26)

2019.06.16

 花蓮,ên來le!

小說:〈打扮〉(25)

2019.06.09

你搶著màng?

小說:〈打扮〉(24)

2019.06.02

方心承蒙ngài教kì án多,其實顛倒頭,he ngài學著當多。

小說:〈打扮〉(23)

2019.05.26

因為先生,ngài正曉得「打扮」正經ke意義he麼个。

小說:〈打扮〉(22)

2019.05.19

Ngài記得先生講過葉公lâu孔子ke故事。

小說:〈打扮〉(21)

2019.05.12

Liá敢he報應?

小說:〈打扮〉(20)

2019.05.05

所有ke人看ngài,先生me he,像看著chhṳ̀人犯án-nè ke目神看ngài。

小說:〈打扮〉(19)

2019.04.28

大家罵ên,喊ên去死!

小說:〈打扮〉(18)

2019.04.21

Mò想oi面對,共樣oi面對。

小說:〈打扮〉(17)

2019.04.14

Ngài he方心,ya he 連有芬,苗栗客人。

小說:〈打扮〉(16)

2019.04.07

在kì教ngài化妝以前,命運既經教ngài ngióng-è 為自家人生打扮。

小說:〈打扮〉(15)

2019.03.31

人生yû thióng多自家料想m̀著ke事情。

小說:〈打扮〉(14)

2019.03.24

該你原諒ngài mò?

春雨

2019.03.17


希望ke聲

小說:〈打扮〉(13)

2019.03.03

看等天頂月光,試著痛腸!

小說:〈打扮〉(12)

2019.02.24

Ngài he好先生mò?Ngài正經關心kì?

小說:〈打扮〉(11)

2019.02.10

「假使正經án愁,其實還yû辦法,你oi試看啊mò?」

小說:〈打扮〉(10)

2019.02.03

Oi ngióng-è kì正會變轉ngài認識ke方心?

小說:〈打扮〉(9)

2019.01.27

Kiâ 面項著ke粉緊來緊phûn,像oi做大戲,上課看ngài ke目神me當得人驚。到底發生麼个事情?

小說:〈打扮〉(8)

2019.01.20

He啊!Ên早就講好,假使ngài做得轉去苗栗,en就oi結婚。

小說:〈打扮〉(7)

2019.01.13

Kì mò來,麼人lâu ngài用客話譫哆nò?

小說:〈打扮〉(6)

2019.01.06

「先生,等到搬過去,ngâ教室lâu ngiâ辦公室就ti隔壁定定耶!」

青紅燈

2018.12.30

青色ke葉仔
紅色ke風

Sâm-sṳt

2018.12.23

sṳt-ngi ngie̍t ngi-sṳt-pat,
ngài voi ki-tet,
lo̍k-siet ko-heu,
khôi-fâ,
tá-chṳ́.

小說:〈打扮〉(5)

2018.12.16

煩惱變多,快樂ya變多,生命變當精彩。

小說:〈打扮〉(4)

2018.12.09

「先生您做得看一下ngài mò?」

小說:〈打扮〉(3)

2018.12.02

唉!Liá細人仔到底ti想麼个nò?

埤塘

2018.11.25

魚仔泅過
月光過家

小說:〈打扮〉(2)

2018.11.18

有人講笑,講前世mò修正會做國文先生,日日夜夜yû改m̀忒ke作文。

小說:〈打扮〉(1)

2018.11.04

朝晨七點,恬靜ke國文辦公室,因為kì,鬧熱起來。

蛇哥

2018.10.21

彎彎斡斡這一生人

吂識變老

2018.09.23

烏金烏金ke頭那毛 佢兜講
笑起來目珠像彎彎ke月光

Ha-ha-kiang

2018.09.02

Yit-ha thai yit-ha se

審判

2018.08.12

空忒ke袋仔

失落

選擇

2018.08.05

朋友想咧當久,總算辭忒頭路。

2018.07.15

有人作戲 有人看戲

玫瑰

2018.07.08

目汁mò色
水過mò聲
從來m̀識斡頭尋玫瑰

信仔

2018.04.04

寫封信pûn你
mò奈
情長紙短

秋水

2018.03.14

三四月天 念等秋水

念想

2017.11.02

記得
he一領水衣
輕鬆快樂

生活

2016.12.25

青色ke粉牌/白色ke粉筆/還有得人驚ke口瀾水

囥人尋

2012.01.22

 清明時節雨紛紛,黃有德坐等倈仔ke車,惦惦看窗外變換不停ke世界。六十零歲ke佢,看著ke,毋單he時時變換ke景色,佢看著ke he一波波現時洗去一幕幕ke過去,就像一部人生電影,ti淨敢mò聲噭哆ke天地不停上演。

Muk-chṳp-fâ...目汁花

2011.08.21

Fâ chhiu án-nè khôi le

花就án-nè開咧

khôi chhai ngà mien

開chhai吾面

桐花新娘(8)

2011.03.20

 桐花雪緊落緊落,正知風又吹了過來。

桐花新娘(7)

2011.03.13

 該央時,佢想:「可惜án幸福ke新娘捧花,風一吹,續散忒,散做滿山雪。」

桐花新娘(6)

2011.03.06

 「哈哈!人家講油桐花像雪,ngài看佢一團一團,kha像新娘捧花。」

桐花新娘(5)

2011.02.27

 佢搖頭:「Ngài認識ke『范秋妹』he七十零歲ke阿婆,he吾阿姐婆,這下kha mò人安這名啦!」

桐花新娘(4)

2011.02.20

 落雪咧!

 秋妹拈起一蕊蕊ke桐花,千頭萬緒m̀知oi仰仔排解。

桐花新娘(3)

2011.02.13

 忽然,佢聽著當遙遠ke聲,當像緊走過來緊對佢喊:「秋妹!」

桐花新娘(2)

2011.02.06

 「嚇!」秋妹對桐花樹後背衝出來嚇志風,志風mò搭佢,直接愛穿過桐花林轉去。秋妹mò想著佢會恁冷淡,煞煞揪等厥袖仔m̀肯放:「啊啊!你莫án-nè啦!」

桐花新娘(1)

2011.01.30

 風m̀知tui nái吹過來,pûn滿樹桐花一蕊蕊飛到秋妹身項,像一領雪白ke新娘衫,lâu佢打扮到像新嫁娘。M̀過,這位「新娘」完全m̀知這件事情,做佢安詳幸福ke ti該油桐樹下睡當晝。

Chhìm...尋

2010.10.17

Am-ya

暗夜

yit-tiám sên-kông

一點星光

Mò?...無?

2010.04.18

vân-lòi-vat-hi ke vun-ho

彎來斡去ke問號

chhiong thiet-kiêu

像鐵鉤

hén-hén chhiuk ngi̍p sîm

狠狠chhiuk入心

Nun-sâng chhong ló-khiuk...嫩聲唱老曲

2010.04.04

chhung-chṳ̂n ke muk-chû yung chhṳ-kâ fông-sṳ́ khon thai-ngìn sṳ-kie
純真ke目珠 用自家方式看大人世界

Âi-hièn...挨弦

2009.11.22

Âi-hièn
挨弦
am-ya ke ngìm-chhong
暗夜ke吟唱

三角效應

2009.07.26

逐條生命都he愛珍惜ke,只有珍惜,正了解愛尊重。

態度

2009.07.12

一ke人,看佢會成功抑he失敗,看佢做事ke態度就知。

換角度看世界

2009.06.31

有時節換一種角度,就會看到無共樣个世界。

ngài

2009.06.28

Ki-tet liá chṳ̂-kui ke yîm-chiet
記得這珍貴ke音節
chhiu he “ngài” chhùn-chhai ke yi-ngi
就he「ngài」存在ke意義

fàn...煩

2009.06.14

Liá-he heù-lièn-theù yi-hó fat-chhut ke yîm-chiet
Liá-he喉嗹頭異好發出ke音節

tà po-ko...打報告

2009.05.31

Lâu chhṳ-kâ khû ngi̍p si-kok se-se ke thien-nó
Lâu自家khû入四角細細ke電腦

To-sú ke ngit-è...倒數ke日仔

2009.05.17

to-sú ke ngit-è,he vi-lòi?Ya-he sán-phit hien-sṳ̍t?
倒數ke日仔,he未來?Ya-he閃避現實?

Lòng lòi leh...狼來咧

2009.05.03

Lòng lòi leh Lòng lòi leh
狼來咧 狼來咧
hên lióng-pái phien lióng-pái 喊兩擺 騙兩擺

hàm-chhoi ngìn-sên...鹹菜人生

2009.04.19

Chhiâng-chhûn
青春
chhiu chhiong yit-theù-theù chhiâng-yù-yù ke kie-chhoi
就像一頭頭青油油ke芥菜

Ngì ke mien...你ke面

2009.04.05

thèn-tén yùn ke lòi-hi
跈等雲ke來去
ngài khon-tó fâ ke khôi-lo̍k
我看到花ke開落

Khôi-sṳ́...開始

2009.03.22

Yit-sit-pan-sit
一息半息
ngì ke khong-ngi
你ke抗議

Sṳ̀-kiên...時間

2009.02.22

sṳ̀-kiên he yit-heú chhṳ̂m-chiáng
時間he一口深井

Vòng-ya̍p...黃葉

2009.02.08

Fûng vi ngì ke vòng
風為你个黃
chhṳ-tó pî-sông
chhṳ-tó悲傷

Mî-nùng yên-ngia̍p...美濃菸業

2009.01.04

Chhiâng-chhiâng ke yên-thièn
青青ke菸田
chhiâng-chhiâng ke ki-yi
青青ke記憶